Gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bedrijfsnaam conform §17 lid 1 HGB incl. contactgegevens voor de verantwoordelijke (GF)

Ondernemingsgroep ATOMA-MULTIPOND

vertegenwoordigd door:
MULTIPOND Wägetechnik GmbH
Traunreuter Str. 2-4
D-84478 Waldkraiburg
Tel.: +49 (0) 8638 / 961 -0
Mail: info@multipond.com

Directeur:
Georg Diakourakis
Wilhelm L. Krämer
Kantongerecht Traunstein HRB 5102

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Michaela Helbig
Helbig Datenschutz GmbH
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S.
Tel.: +49 (0)9123 70275-0
E-mail: michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Doelen en juridische basis van de gegevensverwerking
De persoonlijke gegevens worden ten behoeve van het uitvoeren van contracten of voor het uitvoeren van aan contracten voorafgaande maatregelen verwerkt. Hiertoe behoren stamgegevens met contactpersonen evenals de contractgeschiedenis, aanbiedingen, bestellingen, rekeningen, projectgegevens en andere wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke.

De rechtsgrond blijkt uit art. 6 AVG. Andere belangrijke rechtsgronden komen voort uit het wetboek van handel, de belastingwetgeving, GMBH-wet en andere voor de voor MULTIPOND Wägetechnik GmbH van belang zijnde wettelijke vereisten. Hieronder vallen ook contractuele overeenkomsten. De verwerking van nieuwsbrieven vindt plaats op basis van toestemming van de betrokkenen.

Verwerking dient ter garantie van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook na de feitelijke uitvoering van het contract ten behoeve van onze rechtmatige belangen of die van derden. Daartoe behoren:

 • Verkoopbeheer en verkoopcontrolling
 • Opleggen van gerechtelijke aanspraken en verdediging bij juridische conflicten
 • Garanderen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf
 • Maatregelen voor bescherming van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole) en ter bescherming van het huisrecht
 • Maatregelen voor zakelijk beheer en verdere ontwikkeling
 • Uitvoeren van onderzoeken
 • Rapportage

Categorieën ontvangers van de persoonlijke gegevens (gegevensoverdracht)
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap:

 • Aangesloten bedrijven
 • Accountant
 • Belastingautoriteiten
 • Belastingkantoor
 • Gerechtsdeurwaarders en andere schuldeisers
 • Overheidsinstellingen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor aangevraagde attesten
 • Logistiek bedrijf
 • Externe IT-dienstverleners in het kader van de orderverwerking

Derde land incl. adequaatheidsbesluiten
De gegevens worden niet doorgegeven aan derde land.

Duur van de opslag
De betreffende doelen zijn het resultaat van wettelijke eisen evenals de relevante branche-specifieke voorschriften. De persoonlijke gegevens worden gewist na het bereiken van het doel.

Rechten van betrokkenen
Via de hierboven genoemde contactgegevens kunt u te allen tijde gebruikmaken van uw rechten. Als verwerking plaatsvindt van uw persoonlijke gegevens, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

Informatie over de rechten van de betrokkenen

 • Recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens
 • Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist, niet in overeenstemming met de wet of verouderd zijn
 • Recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens indien een van de in art. 17 AVG genoemde redenen van toepassing is
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als aan een van de voorwaarden van art. 18 AVG is voldaan
 • Recht op bezwaar
 • Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie
  • InBeieren is de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Huisadres                                              Postadres
Promenade 18                                      Postbus 1349
91504 Ansbach                                    91504 Ansbach

Telefoon: +49 (0) 981 180093-0
Fax: +49 (0) 981 180093-800
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor bepaalde doelen (bijvoorbeeld verwerking van foto ’s van de betrokkenen) is de rechtmatigheid van deze verwerking bepaald op basis van uw toestemming.
Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt eveneens voor het intrekken van toestemmingen die ons zijn gegeven voor het van kracht worden van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.
Houd er rekening mee dat intrekken van de toestemming uitsluitend voor de toekomst van kracht is. Dit heeft geen invloed op verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken. 

Beschikbaarstelling van persoonlijke gegevens
In het kader van onze zakelijke verhouding moet u alleen die persoonlijke gegevens overhandigen, die voor het begin, de uitvoering en de beëindiging van de zakelijke verhouding noodzakelijk zijn of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel geen zakelijke verhouding in stand kunnen brengen/houden.

Wijziging van de verklaring voor gegevensbescherming
Wijziging van het doel
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring voor gegevensbescherming te wijzigen, rekening houdend met de wettelijke eisen voor gegevensbescherming. De actuele versie is altijd te vinden onder de verklaring voor gegevensbescherming op onze internetsite www.multipond.com/kontakt/datenschutz. Daarnaast kunt u deze te allen tijde aanvragen via de hierboven genoemde contactgegevens. Als wij van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze geregistreerd zijn, delen wij u dat vooraf mee, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Stand 12-2022

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

ATOMA GmbH / ATOMA Verwaltungs GmbH & Co. KG / MULTIPOND GmbH

MULTIPOND Wägetechnik GmbH
Traunreuter Straße 2-4
84478 Waldkraiburg
Telefoon: +49 (0) 8638 / 961 -0
E-mail: info@multipond.com

Directeur:
Wilhelm L. Krämer
Georg Diakourakis

Kantongerecht Traunstein HRB 5102

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Michaela Helbig
Helbig Datenschutz GmbH
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S.
Tel.: +49 (0)9123 70275-0
E-mail: michaela.helbig(at)helbig-datenschutz.de

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking,
De persoonlijke gegevens van de sollicitant worden verwerkt ten behoeve van de totstandbrenging van het arbeidscontract. Dit omvat ook de naleving van wettelijk voorgeschreven verwerkingen en wettelijke verplichtingen van de hiervoor verantwoordelijke.

De rechtsgrondslagen vloeien voort uit art. 6 GDPR, in het bijzonder art. 6 lid 1 nr. a (toestemming voor opname in de kandidatenpool) en art. 6 lid 1 nr. f (legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke) evenals §26 BDSG nieuw (gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie). Verdere essentiële rechtsgrondslagen vloeien voort uit de wettelijk relevante vereisten evenals uit bedrijfsovereenkomsten, contractuele regelingen en interne bedrijfsrichtlijnen/regelingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Soort verwerkte gegevens:
Als onderdeel van de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie (sollicitatieprocedure/-proces) verwerken we de gegevens die u ons stuurt of verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie. Dit zijn in het bijzonder uw stamgegevens, uw CV, uw foto, uw referenties en kwalificaties en uw certificaten.

Als onderdeel van de deelname aan de online wervingstest worden met name uw e-mailadres, antwoorden, datum en tijd van voltooiing en testresultaten verwerkt.

Bronnen van persoonlijke gegevens in het kader van het beheer van sollicitanten
Uw persoonlijke gegevens worden gewoonlijk rechtstreeks door u aan ons verstrekt of doorgegeven via het sollicitatieportaal, per e-mail dan wel per post.
Eventueel ontvangen wij uw persoonlijke gegevens en sollicitatiedocumenten ook via uitzendbureaus, online vacatureportalen, jobmakelaars en headhunters. 

Verwerking dient ter garantie van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook na de feitelijke uitvoering van het contract ten behoeve van onze rechtmatige belangen of die van derden. Daartoe behoren:

 • Beheer van sollicitanten
 • Wervingstests uitvoeren en analyseren zonder geautomatiseerde besluitvorming
 • Opleggen van gerechtelijke aanspraken en verdediging bij juridische conflicten
 • Maatregelen ter bescherming van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole) en ter borging van het huisrecht

Categorieën ontvangers van de persoonlijke gegevens (gegevensoverdracht)
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap:

 • Aangesloten bedrijven
 • Overheidsinstellingen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor aangevraagde attesten
 • Externe IT-dienstverleners in het kader van de orderverwerking

Derde land incl. adequaatheidsbesluiten
De gegevens worden niet doorgegeven aan derde land.

Duur van de opslag
De betreffende doelen zijn het resultaat van wettelijke eisen evenals de relevante branche-specifieke voorschriften. De persoonlijke gegevens worden gewist na het bereiken van het doel.

Rechten van betrokkenen
U kunt uw rechten op grond van Art. 15-23 AVG te allen tijde uitoefenen via bovenstaande contactgegevens. Als verwerking plaatsvindt van uw persoonlijke gegevens, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

Informatie over de rechten van de betrokkenen

 • Recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens
 • Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist, niet in overeenstemming met de wet of verouderd zijn
 • Recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens indien een van de in art. 17 AVG genoemde redenen van toepassing is
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als aan een van de voorwaarden van art. 18 AVG is voldaan
 • Recht op bezwaar
 • Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie
  • InBeieren is de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Huisadres                                                           Postadres
Promenade 18                                                   Postbus 1349
91504 Ansbach                                                  91504 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 180093-0                   Fax: +49 (0) 981 180093-800
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (bijv. opname in de kandidatenpool), is deze verwerking rechtmatig op basis van uw toestemming.
Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt eveneens voor het intrekken van toestemmingen die ons zijn gegeven voor het van kracht worden van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat intrekken van de toestemming uitsluitend voor de toekomst van kracht is. Dit heeft geen invloed op verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

Verstrekking van persoonlijke gegevens
In het kader van de sollicitatieprocedure moet u alleen die persoonlijke gegevens overhandigen, die voor de totstandbrenging van het arbeidscontract noodzakelijk zijn of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel geen zakelijke verhouding in stand kunnen brengen/houden.

Wijziging van de verklaring voor gegevensbescherming
Wijziging van het doel
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring voor gegevensbescherming te wijzigen, met inachtneming van de wettelijke eisen. De meest actuele versie is te vinden op onze website https://www.multipond.com/datenschutz/. Bovendien kunt u de actuele versie te allen tijde opvragen via bovenstaande contactgegevens.

Als wij van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze geregistreerd zijn, delen wij u dat vooraf mee, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Stand 05-2024

Onze aanwezigheid in social media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende socialmediasites

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij maken gebruik van openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Details over welke sociale netwerken wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, X enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze socialmediasites leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-vertegenwoordiging bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialmediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialmediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve social media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op socialmediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen de exploitanten van de socialmediaportalen dus bijkomende verwerkingsprocessen uitvoeren. Voor details verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve socialmediaportalen.

Juridische basis

Onze social media zijn ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij betreft het een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG).

Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze socialmediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en klachten) zowel tegenover ons als de exploitant van het betreffende socialmediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden.
Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van socialmediaportalen, geen volledige invloed hebben op hun gegevensverwerking. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Duur van de opslag

De gegevens die door ons rechtstreeks via onze vertegenwoordiging op social media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden opgeslagen gegevens. Voor details daaromtrent kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Uw rechten

U hebt altijd het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook recht op bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u om correctie, blokkering, verwijdering en onder bepaalde omstandigheden om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Specifieke sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Meta” genoemd). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg voor details het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Wij hebben een profiel op XING. Aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Raadpleeg het privacybeleid van XING voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Wij hebben een profiel op LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

TikTok

Wij hebben een profiel op TikTok Aanbieder is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

De gegevensoverdracht naar onveilige derde landen is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

Bron: eRecht24

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in de onder deze tekst opgenomen verklaring voor gegevensbescherming.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke instantie” van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd, doordat u ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat betreft met name technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is geopend). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Verder kunt u gebruikmaken van het recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie.

Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich altijd tot ons wenden.

Analyse-tools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De externe host wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online-diensten door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1, sub f AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG en art. 25, lid 1 TTDSG (het Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn/hun verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.
We gebruiken de volgende hoster(s):

Timme Hosting GmbH & Co. KG
Ovelgönner Weg 43
21335 Lüneburg
Opdrachtverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplichte overeenkomst, die garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene aanwijzingen en vereiste informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en naar de letter van deze verklaring voor gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring voor gegevensbescherming verduidelijkt welke gegevens wij registreren en waarvoor we deze gebruiken. Hierin wordt eveneens uitgelegd hoe en voor welk doel dat geschiedt.

We wijzen er op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan bevatten. Een naadloze beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

MULTIPOND Wägetechnik GmbH
Traunreuter Straße 2-4
D-84478 Waldkraiburg
DUITSLAND

Telefoon: +49 8638 961-0
E-mail: info@atoma-multipond.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, behouden wij uw persoonlijke gegevens totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de juridische basis voor gegevensverwerking op deze websit

Indien u hebt ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG of art. 9, lid 2, sub a AVG indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9, lid 1 AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, sub a AVG. Indien u hebt ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdruk), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting op grond van art. 6, lid 1, sub c AVG. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Michaela Helbig
Helbig Datenschutz GmbH
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S.

Telefoon: 09123/70275-0
E-mail: michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken wij samen met verschillende externe locaties. Daarbij is gedeeltelijk ook overdracht van persoonlijke gegevens aan deze externe locaties noodzakelijk. We geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is in het kader van de uitvoering van een contract, als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bijv. doorgifte van gegevens aan belastingautoriteiten), als we een legitiem belang hebben bij de doorgifte in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG of als een andere rechtsgrondslag de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verwerking.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Eerder gegeven toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 van AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 PAR. 1 LETTER. E OF F AVG HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGROND VOOR EEN VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET VASTSTELLEN, UITOEFENING OF ONDERBOUWEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1 AVG). 21 PAR. 1 AVG).
WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING VERWERKT, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 PAR. 2 AVG).

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan evenals het doel van de gegevensverwerking en tevens het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u zich altijd tot ons wenden.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Versleuteling met SSL resp. TLS

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als beheerder van de site stuurt, gebruik van versleuteling met SSL respectievelijk TLS. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat in de adresbalk van de browser “http://” verandert in “https:// ” en aan het sleutelsymbool in de statusbalk van de browser.
Als de SSL-respectievelijk TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van de in het kader van de verplichting tot het plaatsen van een colofon gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame-en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerder van de site behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken voor een deel zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (First-Party-Cookies) of van externe bedrijven (zog. Third-Party-Cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derden binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor evaluatie van het netgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt bij het plaatsen van cookies, dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies alleen voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat u ze geheel blokkeert. Bovendien kunt u het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.
In deze privacyverklaring kunt u lezen, welke cookies en diensten op deze website worden toegepast.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs gebeurt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Rechten van betrokkenen conform art. 6, lid 1, sub c AVG.
Server-logbestanden

De aanbieder van de site registreert automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer van waaraf toegang wordt verkregen
 • tijd van de aanvraag aan de server
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons gegevens stuurt via een contactformulier, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier bij ons opgeslagen, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval er vragen zijn over de aansluiting. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), mits deze toestemming is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat de verwerking van de aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), mits deze toestemming is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij behouden de bij de contactaanvraag naar ons gezonden gegevens totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Microsoft Bookings

U kunt op onze website afspraken met ons maken. Voor het boeken van de afspraken gebruiken we Microsoft Bookings. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Voor het boeken van de afspraak voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde venster in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en eventueel voor bewerking achteraf van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Microsoft Bookings, waarvan u de privacyverklaring hier kunt bekijken: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub c AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het zo eenvoudig mogelijk maken van een afspraak met geïnteresseerden en klanten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG en art. 25, lid 1 TTDSG (het Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.
De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

5. Analyse-tools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de erdoor geïntegreerde tools. Google Tag Manager verzamelt daarentegen wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Gebruik van Google Tag Manager vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG en art. 25, lid 1 TTDSG (het Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdruk). De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Google Analytics IP-anonimisering is geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google Ads

De website-exploitant gebruikt Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden tonen, wanneer de gebruiker bepaald zoektermen bij Google invoert (Keyword Targeting). Daarnaast kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan de hand van de bij Google aanwezige gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (Doelgroep Targeting). Wij als website-exploitant kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren. Zo kunnen we analyseren welke zoektermen hebben geleid tot weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties tot de betreffende klikken hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Plug-ins en tools

YouTube

Deze website bevat video’s van de website YouTube. Aanbieder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u bij ons een pagina bezoekt met YouTube-inhoud wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht hebt.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG en art. 25, lid 1 TTDSG (het Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikers gegevens vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypen zogenoemde Google Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt er geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring voor gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Font Awesome (lokale hosting)
Deze site gebruikt voor een eenvormige weergave van lettertypen Font Awesome. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Fonticons, Inc.
Meer informatie over Font Awesome kunt u vinden in het privacybeleid voor Font Awesome onder: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) van een mens of een geautomatiseerd programma afkomstig zijn. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA allerlei informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbod te beschermen tegen frauduleuze geautomatiseerde spionage en spam. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG en art. 25, lid 1 TTDSG (het Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.
De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij gebruiken onder meer online vergadertools om met onze klanten te communiceren. Alle afzonderlijke tools die wij gebruiken staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van desbetreffende vergadertool.

De vergadertools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de vergadertools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextuele informatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Wij wijzen erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking door de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de vergadertools verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en juridische basis

De vergadertools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6, lid 1, sub b AVG). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Duur van de opslag

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en vergadertools verzamelen, worden in onze systemen gewist zodra u ons daartoe verzoekt, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de vergadertools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de vergadertools.

Gebruikte vergadertools

Wij gebruiken de volgende vergadertools:

Microsoft Teams

Wij gebruiken Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De onderneming beschikt over een certificering conform het “EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een afspraak tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS worden nageleefd. Elke conform de DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich om zich aan deze normen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie hierover kunt u bij de aanbieders onder de volgende link vinden: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Opdrachtverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplichte overeenkomst, die garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

8. Eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke vereisten en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een arbeidsverhouding zal worden aangegaan. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 punt b AVG (algemene contractinleiding) en, indien u toestemming heeft gegeven, art. 6 lid 1 punt a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en art. 6 lid 1 punt b AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een baan afwijst of als wij uw sollicitatie intrekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u bij ons hebt ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, punt AVG). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 punt a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen het verwijderen verhinderen.

Opnemen in een sollicitanten-pool

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze pool van sollicitanten op te nemen. Als u wordt opgenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie in de sollicitanten-pool opgenomen, zodat u in geval van een passende vacature kunt worden benaderd.

Opname in de sollicitanten-pool uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitanten-pool verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens in de sollicitanten-pool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.

Bron: eRecht24