Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming en informatieplicht conform artikel 13. AVG

1. Informatieplicht conform AVG

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, conform art. 13 par. (1) sub a)
Bedrijfsnaam conform §17 par. 1 HGB incl. contactgegevens voor de verantwoordelijke (GF)

MULTIPOND Wägetechnik GmbH
Traunreuter Str. 2-4
D-84478 Waldkraiburg

Tel. +49 8638 961-0
Fax +49 8638 961-111
info@atoma-multipond.de

Directeur: Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Robert Krämer, Wilhelm L. Krämer, Ing. Aart Plomp

Contactgegevens voor de verantwoordelijke voor gegevensbescherming conform art 13 par. (1) sub b) AVG
Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S.

+49 9123 70275-10
michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Doelen en juridische basis van de gegevensverwerking, conform art 13 par. (1) sub c) AVG
De persoonlijke gegevens worden ten behoeve van het uitvoeren van contracten of voor het uitvoeren van aan contracten voorafgaande maatregelen verwerkt. Hiertoe behoren stamgegevens met contactpersonen evenals de contractgeschiedenis, aanbiedingen, bestellingen, rekeningen, projectgegevens en andere wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke.

De rechtsgrond blijkt uit art. 6 AVG. Andere belangrijke rechtsgronden komen voort uit het wetboek van handel, de belastingwetgeving, GMBH-wet en andere voor de voor MULTIPOND Wägetechnik GmbH van belang zijnde wettelijke vereisten. Hieronder vallen ook contractuele overeenkomsten. De verwerking van nieuwsbrieven vindt plaats op basis van toestemming van de betrokkenen.

Verwerking dient ter garantie van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde conform art 13 par. (1) sub d) AVG
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook na de feitelijke uitvoering van het contract ten behoeve van onze rechtmatige belangen of die van derden. Daartoe behoren:

 • Verkoopbeheer en verkoopcontrolling
 • Opleggen van gerechtelijke aanspraken en verdediging bij juridische conflicten
 • Garanderen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf
 • Maatregelen voor bescherming van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole) en ter bescherming van het huisrecht
 • Maatregelen voor zakelijk beheer en verdere ontwikkeling

Categorieën van ontvangers van de persoonlijke gegevens (gegevensoverdracht) conform art 13 par. (1) sub e) AVG
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap
Duitsland:

Economische controleurs, gerechtsdeurwaarders en crediteuren evenals overheidsinstanties voor de vervulling van wettelijke verplichtingen en voor vereiste certificaten, logistieke ondernemingen, klanten evenals leveranciers en andere locaties en zakelijke partners.

Derde landen inclusief overeenkomsten conform art 13 par. (1) sub f AVG
In het kader van internationale zakelijke betrekkingen vindt de overdracht plaats conform art. 6 par. 1 sub b voor de uitvoering van contracten of voor het uitvoeren van daaraan voorafgaande maatregelen. Hiervoor is geen overeenkomst vereist.

Duur van de opslag conform art. 13 par. (2) sub a)
De betreffende doelen zijn het resultaat van wettelijke eisen evenals de relevante branche-specifieke voorschriften. De persoonlijke gegevens worden gewist na het bereiken van het doel.

Rechten van betrokkenen conform art. 13 par. (2) sub b)
Via de hierboven genoemde contactgegevens kunt u te allen tijde gebruikmaken van uw rechten. Als verwerking plaatsvindt van uw persoonlijke gegevens, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

Informatie over de rechten van de betrokkenen
De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke bevestiging te verlangen of zijn of haar persoonlijke gegevens verwerkt worden; als dat het geval is, dan heeft hij of zij het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en op de in artikel 15 AVG puntsgewijs opgenomen informatie.

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke per direct een melding te ontvangen over zijn of haar persoonlijke gegevens en eventueel de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te verlangen (artikel 16 AVG).

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat zijn of haar persoonlijke gegevens direct verwijderd worden, voorzover een van de in artikel 17 AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel (recht op verwijdering).

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als aan een van de in artikel 18 AVG genoemde voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld als de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de controle door de verantwoordelijke.

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen die voortvloeien uit haar of zijn bijzondere situatie, op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken, tenzij er dwingende redenen aantoonbaar zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid van de betrokken persoon, of als de verwerking dient voor oplegging, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken (artikel 21 AVG).

Rechten van betrokkenen conform art. 13 par. (2) sub c) AVG
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor bepaalde doelen (bijvoorbeeld verwerking van foto 's van de betrokkenen) is de rechtmatigheid van deze verwerking bepaald op basis van uw toestemming.
Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt eveneens voor het intrekken van toestemmingen die ons zijn gegeven voor het van kracht worden van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat intrekken van de toestemming uitsluitend voor de toekomst van kracht is. Dit heeft geen invloed op verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudend orgaan conform art 13 par. (2) sub d) AVG
Iedere betrokken persoon heeft ongeacht andere ter beschikking staande administratieve of juridische hulpmiddelen het recht op bezwaar bij een toezichthoudend orgaan, als de betrokken persoon van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG). De betrokken personen kan van dit recht gebruikmaken bij een toeziend orgaan in de lidstaat van zijn of haar verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of de plaats waar inbreuk is gemaakt.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Adres:
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach

Postadres:
Postfach 606
91511 Ansbach

Tel.: 0981/531300
Fax: 0981/53981300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Beschikbaarstelling van persoonlijke gegevens conform art. 13 par. (2) sub e) AVG
In het kader van onze zakelijke verhouding moet u alleen die persoonlijke gegevens overhandigen, die voor het begin, de uitvoering en de beëindiging van de zakelijke verhouding noodzakelijk zijn of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel geen zakelijke verhouding in stand kunnen brengen/houden.

Wijziging van de verklaring voor gegevensbescherming

Wijziging van het doel
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring voor gegevensbescherming te wijzigen, rekening houdend met de wettelijke eisen voor gegevensbescherming. De actuele versie is altijd te vinden onder de verklaring voor gegevensbescherming op onze internetsite www.multipond.com/kontakt/datenschutz. Daarnaast kunt u deze te allen tijde aanvragen via de hierboven genoemde contactgegevens. Als wij van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze geregistreerd zijn, delen wij u dat vooraf mee, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

2. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in de onder deze tekst opgenomen verklaring voor gegevensbescherming.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd, doordat u ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat betreft met name technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is geopend). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon aangegeven adressen. Verder kunt u gebruikmaken van het recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie.

3. Algemene aanwijzingen en vereiste informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en naar de letter van deze verklaring voor gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring voor gegevensbescherming verduidelijkt welke gegevens wij registreren en waarvoor we deze gebruiken. Hierin wordt eveneens uitgelegd hoe en voor welk doel dat geschiedt.

We wijzen er op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan bevatten. Een naadloze beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daartoe volstaat een eenvoudige melding via e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 van AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6, lid 1, punt e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond voor een verwerking is te vinden in deze Privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefening of onderbouwen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21, lid 1 AVG).

Worden uw persoonlijke gegevens voor direct marketing verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens art. 21, lid 2 AVG).

Versleuteling met SSL resp. TLS

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als beheerder van de site stuurt, gebruik van versleuteling met SSL respectievelijk TLS. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat in de adresbalk van de browser "http://" verandert in "https:// " en aan het sleutelsymbool in de statusbalk van de browser.

Als de SSL-respectievelijk TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan evenals het doel van de gegevensverwerking en tevens het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon aangegeven adressen.

Bezwaar tegen reclamepost

Het gebruik van de in het kader van de verplichting tot het plaatsen van een colofon gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame-en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerder van de site behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam.

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser weer herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt bij het plaatsen van cookies, dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies alleen voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat u ze geheel blokkeert. Bovendien kunt u het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocedures of voor het klaarzetten van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld de functie winkelmandje), worden opgeslagen op een basis van art. 6 par. 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag), worden deze in deze verklaring voor gegevensbescherming apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de site registreert automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer van waaraf toegang wordt verkregen
 • tijd van de aanvraag aan de server
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub f AVG, die de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of daaraan voorafgaande maatregelen toestaat.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f AG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

Wij behouden de bij de contactaanvraag naar ons gezonden gegevens totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. Beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u bij ons een pagina bezoekt die een YouTube-plug-in bevat, wordt verbinding opgezet met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikers gegevens vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze online-opleidingstool gebruikt plugins van de pagina Vimeo. Eigenaar van de pagina's is Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Als u bij ons een pagina bezoekt die een Vimeo-plug-in bevat, wordt verbinding opgezet met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de Vimeo-server medegedeeld welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 sub f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor een uniforme presentatie van lettertypes zo genaamde ‘Web Fonts’, die van Google ter beschikking worden gesteld. Wij gebruiken deze lokaal en we hebben de connectie met de Google server gedeactiveerd, zodat uw persoonlijke gegevens (IP adres) niet op basis van het gebruik van deze Web Fonts doorgestuurd worden.

6. Hosting (externe hosting)

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke informatie die op deze website wordt verzameld, wordt opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De host wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online-diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 letter f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Afsluiten van een contract voor de verwerking van de bestelling
Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbescherming te garanderen, hebben wij een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze hoster.

7. AWStats

De website gebruikt AWStats voor de evaluatie van statische doeleinden (reclame-analyse).

Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Type browser;
 • Gebruikt besturingssysteem;
 • Land van de bezoeker;
 • Tijd van het bezoek;
 • Duur van het bezoek;
 • IP-adres (is geanonimiseerd en wordt na het bezoek weer gewist);
 • Beeldschermgrootte;
 • Landing- en eindpagina's.

De gegevens worden anoniem verzameld, zodat ze niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Cookies worden niet gebruikt.

Deze tool verzendt geen gegevens naar externe servers, maar wordt intern gehost. De analysegegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De gegevensverzameling en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid a letter a AVG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.