Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming en informatieplicht conform artikel 13. AVG

1. Informatieplicht conform AVG

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, conform art. 13 par. (1) sub a)
Bedrijfsnaam conform §17 par. 1 HGB incl. contactgegevens voor de verantwoordelijke (GF)

MULTIPOND Wägetechnik GmbH
Traunreuter Str. 2-4
D-84478 Waldkraiburg

Tel. +49 8638 961-0
Fax +49 8638 961-111
info@atoma-multipond.de

Directeur: Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Robert Krämer, Wilhelm L. Krämer, Ing. Aart Plomp

Contactgegevens voor de verantwoordelijke voor gegevensbescherming conform art 13 par. (1) sub b) AVG
Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S.

+49 9123 70275-10
michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Doelen en juridische basis van de gegevensverwerking, conform art 13 par. (1) sub c) AVG
De persoonlijke gegevens worden ten behoeve van het uitvoeren van contracten of voor het uitvoeren van aan contracten voorafgaande maatregelen verwerkt. Hiertoe behoren stamgegevens met contactpersonen evenals de contractgeschiedenis, aanbiedingen, bestellingen, rekeningen, projectgegevens en andere wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke.

De rechtsgrond blijkt uit art. 6 AVG. Andere belangrijke rechtsgronden komen voort uit het wetboek van handel, de belastingwetgeving, GMBH-wet en andere voor de voor MULTIPOND Wägetechnik GmbH van belang zijnde wettelijke vereisten. Hieronder vallen ook contractuele overeenkomsten. De verwerking van nieuwsbrieven vindt plaats op basis van toestemming van de betrokkenen.

Verwerking dient ter garantie van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde conform art 13 par. (1) sub d) AVG
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook na de feitelijke uitvoering van het contract ten behoeve van onze rechtmatige belangen of die van derden. Daartoe behoren:

 • Verkoopbeheer en verkoopcontrolling
 • Opleggen van gerechtelijke aanspraken en verdediging bij juridische conflicten
 • Garanderen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf
 • Maatregelen voor bescherming van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole) en ter bescherming van het huisrecht
 • Maatregelen voor zakelijk beheer en verdere ontwikkeling

Categorieën van ontvangers van de persoonlijke gegevens (gegevensoverdracht) conform art 13 par. (1) sub e) AVG
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap
Duitsland:

Economische controleurs, gerechtsdeurwaarders en crediteuren evenals overheidsinstanties voor de vervulling van wettelijke verplichtingen en voor vereiste certificaten, logistieke ondernemingen, klanten evenals leveranciers en andere locaties en zakelijke partners.

Derde landen inclusief overeenkomsten conform art 13 par. (1) sub f AVG
In het kader van internationale zakelijke betrekkingen vindt de overdracht plaats conform art. 6 par. 1 sub b voor de uitvoering van contracten of voor het uitvoeren van daaraan voorafgaande maatregelen. Hiervoor is geen overeenkomst vereist.

Duur van de opslag conform art. 13 par. (2) sub a)
De betreffende doelen zijn het resultaat van wettelijke eisen evenals de relevante branche-specifieke voorschriften. De persoonlijke gegevens worden gewist na het bereiken van het doel.

Rechten van betrokkenen conform art. 13 par. (2) sub b)
Via de hierboven genoemde contactgegevens kunt u te allen tijde gebruikmaken van uw rechten. Als verwerking plaatsvindt van uw persoonlijke gegevens, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

Informatie over de rechten van de betrokkenen
De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke bevestiging te verlangen of zijn of haar persoonlijke gegevens verwerkt worden; als dat het geval is, dan heeft hij of zij het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en op de in artikel 15 AVG puntsgewijs opgenomen informatie.

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke per direct een melding te ontvangen over zijn of haar persoonlijke gegevens en eventueel de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te verlangen (artikel 16 AVG).

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat zijn of haar persoonlijke gegevens direct verwijderd worden, voorzover een van de in artikel 17 AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel (recht op verwijdering).

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als aan een van de in artikel 18 AVG genoemde voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld als de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de controle door de verantwoordelijke.

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen die voortvloeien uit haar of zijn bijzondere situatie, op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken, tenzij er dwingende redenen aantoonbaar zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid van de betrokken persoon, of als de verwerking dient voor oplegging, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken (artikel 21 AVG).

Rechten van betrokkenen conform art. 13 par. (2) sub c) AVG
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor bepaalde doelen (bijvoorbeeld verwerking van foto 's van de betrokkenen) is de rechtmatigheid van deze verwerking bepaald op basis van uw toestemming.
Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt eveneens voor het intrekken van toestemmingen die ons zijn gegeven voor het van kracht worden van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat intrekken van de toestemming uitsluitend voor de toekomst van kracht is. Dit heeft geen invloed op verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudend orgaan conform art 13 par. (2) sub d) AVG
Iedere betrokken persoon heeft ongeacht andere ter beschikking staande administratieve of juridische hulpmiddelen het recht op bezwaar bij een toezichthoudend orgaan, als de betrokken persoon van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG). De betrokken personen kan van dit recht gebruikmaken bij een toeziend orgaan in de lidstaat van zijn of haar verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of de plaats waar inbreuk is gemaakt.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Adres:
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach

Postadres:
Postfach 606
91511 Ansbach

Tel.: 0981/531300
Fax: 0981/53981300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Beschikbaarstelling van persoonlijke gegevens conform art. 13 par. (2) sub e) AVG
In het kader van onze zakelijke verhouding moet u alleen die persoonlijke gegevens overhandigen, die voor het begin, de uitvoering en de beëindiging van de zakelijke verhouding noodzakelijk zijn of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel geen zakelijke verhouding in stand kunnen brengen/houden.

Wijziging van de verklaring voor gegevensbescherming

Wijziging van het doel
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring voor gegevensbescherming te wijzigen, rekening houdend met de wettelijke eisen voor gegevensbescherming. De actuele versie is altijd te vinden onder de verklaring voor gegevensbescherming op onze internetsite www.multipond.com/kontakt/datenschutz. Daarnaast kunt u deze te allen tijde aanvragen via de hierboven genoemde contactgegevens. Als wij van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze geregistreerd zijn, delen wij u dat vooraf mee, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

 

2. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in de onder deze tekst opgenomen verklaring voor gegevensbescherming.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd, doordat u ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat betreft met name technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is geopend). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon aangegeven adressen. Verder kunt u gebruikmaken van het recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie.

 

3. Algemene aanwijzingen en vereiste informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en naar de letter van deze verklaring voor gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring voor gegevensbescherming verduidelijkt welke gegevens wij registreren en waarvoor we deze gebruiken. Hierin wordt eveneens uitgelegd hoe en voor welk doel dat geschiedt.

We wijzen er op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan bevatten. Een naadloze beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

MULTIPOND Wägetechnik GmbH

Traunreuter Str. 2-4

84478 Waldkraiburg

Telefoon: +49 (0) 8638 961 0

E-Mail: info@multipond.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Helbig Datenschutz GmbH

Mevrouw Michaela Helbig

Bergstraße 11

91207 Lauf an der Pegnitz

Telefoon: 09123 / 702750

E-mail: michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daartoe volstaat een eenvoudige melding via e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 van AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6, lid 1, punt e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond voor een verwerking is te vinden in deze Privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefening of onderbouwen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21, lid 1 AVG).

Worden uw persoonlijke gegevens voor direct marketing verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens art. 21, lid 2 AVG).

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toeziende instantie

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

Versleuteling met SSL resp. TLS

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als beheerder van de site stuurt, gebruik van versleuteling met SSL respectievelijk TLS. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat in de adresbalk van de browser "http://" verandert in "https:// " en aan het sleutelsymbool in de statusbalk van de browser.

Als de SSL-respectievelijk TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan evenals het doel van de gegevensverwerking en tevens het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe, evenals met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon aangegeven adressen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u zich altijd tot ons wenden via het in het colofon aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamepost

Het gebruik van de in het kader van de verplichting tot het plaatsen van een colofon gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame-en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerder van de site behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam.

 

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser weer herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt bij het plaatsen van cookies, dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies alleen voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat u ze geheel blokkeert. Bovendien kunt u het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocedures of voor het klaarzetten van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld de functie winkelmandje), worden opgeslagen op een basis van art. 6 par. 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag), worden deze in deze verklaring voor gegevensbescherming apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de site registreert automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer van waaraf toegang wordt verkregen
 • tijd van de aanvraag aan de server
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f AG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

Wij behouden de bij de contactaanvraag naar ons gezonden gegevens totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), mits deze toestemming is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

5. Analyse-tools en marketing

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen

en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Opdrachtverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het hoofdstuk "Bezwaar tegen gegevensregistratie".

Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

6. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. Beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u bij ons een pagina bezoekt die een YouTube-plug-in bevat, wordt verbinding opgezet met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikers gegevens vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor een uniforme presentatie van lettertypes zo genaamde ‘Web Fonts’, die van Google ter beschikking worden gesteld. Wij gebruiken deze lokaal en we hebben de connectie met de Google server gedeactiveerd, zodat uw persoonlijke gegevens (IP adres) niet op basis van het gebruik van deze Web Fonts doorgestuurd worden.

 

7. Hosting (externe hosting)

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke informatie die op deze website wordt verzameld, wordt opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De host wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online-diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 letter f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Afsluiten van een contract voor de verwerking van de bestelling
Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbescherming te garanderen, hebben wij een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze hoster.

 

8. AWStats

De website gebruikt AWStats voor de evaluatie van statische doeleinden (reclame-analyse).Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Type browser;
 • Gebruikt besturingssysteem;
 • Land van de bezoeker;
 • Tijd van het bezoek;
 • Duur van het bezoek;
 • IP-adres (is geanonimiseerd en wordt na het bezoek weer gewist);
 • Beeldschermgrootte;
 • Landing- en eindpagina's.

De gegevens worden anoniem verzameld, zodat ze niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Cookies worden niet gebruikt.

Deze tool verzendt geen gegevens naar externe servers, maar wordt intern gehost. De analysegegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De gegevensverzameling en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid a letter a AVG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

 

9. Eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke vereisten en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een arbeidsverhouding zal worden aangegaan. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 punt b AVG (algemene contractinleiding) en, indien u toestemming heeft gegeven, art. 6 lid 1 punt a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 punt b AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een baan afwijst of als wij uw sollicitatie intrekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u bij ons hebt ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, punt AVG). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 punt a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen het verwijderen verhinderen.

Opnemen in een sollicitanten-pool

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze pool van sollicitanten op te nemen. Als u wordt opgenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie in de sollicitanten-pool opgenomen, zodat u in geval van een passende vacature kunt worden benaderd.

Opname in de sollicitanten-pool uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitanten-pool verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens in de sollicitanten-pool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.